Rk Chg Team W - L Ow% Oow% SoSRk
1 Clemson 15 - 0 0.679 0.609 2
2 Alabama 14 - 1 0.645 0.612 5
3 Notre Dame 12 - 1 0.605 0.597 14
4 Ohio State 13 - 1 0.533 0.575 64
5 Oklahoma 12 - 2 0.599 0.573 21
6 Georgia 11 - 3 0.658 0.595 4
7 Central Florida 12 - 1 0.519 0.558 79
8 LSU 10 - 3 0.641 0.588 7
9 Washington St 11 - 2 0.558 0.561 43
10 Florida 10 - 3 0.615 0.611 11