Rk Chg Team W - L Ow% Oow% SoSRk
1 LSU 15 - 0 0.675 0.611 3
2 Ohio State 13 - 1 0.643 0.574 7
3 Clemson 14 - 1 0.607 0.591 11
4 Georgia 12 - 2 0.665 0.599 4
5 Florida 11 - 2 0.632 0.616 5
6 Penn State 11 - 2 0.650 0.562 6
7 Oregon 12 - 2 0.605 0.567 18
8 Memphis 12 - 2 0.580 0.571 28
9 Notre Dame   11 - 2 0.584 0.581 25
10 Oklahoma 12 - 2 0.571 0.577 34